1. IDENTIFICERENDE INFORMATIE

  In overeenstemming met de plicht van informatie in artikel 10 van wet 34/2002, van 11 juli, Diensten informatiemaatschappij en elektronische handel, dan weerspiegelt de volgende gegevens: het bedrijf eigenaar van web-domein is NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY, woonachtig voor dit doel in Paseo de la Castellana 93 – Planta 2, Oficina 206, 28046 MADRID, nummer van C.I.F.: A-27847144, ingeschreven in het handelsregister van Madrid, deel 36836, blad 34, pagina M-659384. Contact e-mail: info@northatlantic-broker.com van de website.

 2. GEBRUIKERS

  De toegang tot en/of het gebruik van dit portaal van NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY geeft de voorwaarde van de GEBRUIKER aan, die op basis van deze toegang en/of dit gebruik de hier weergegeven algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Voornoemde Voorwaarden zullen worden toegepast onafhankelijk van de Algemene Gebruiksvoorwaarden die, indien van toepassing, verplicht zijn.

 3. GEBRUIK VAN HET PORTAAL

  www.naibc.com biedt toegang tot een veelheid aan informatie, diensten, programma’s of gegevens (hierna te noemen “de inhoud”) op het internet van NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY of haar licentiegevers waartoe de GEBRUIKER toegang kan hebben. De GEBRUIKER neemt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van het portaal op zich. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig kan zijn om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud. In deze registratie is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en wettelijke informatie. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord krijgen waarvoor hij verantwoordelijk is, waarbij hij zich ertoe verbindt er zorgvuldig en vertrouwelijk gebruik van te maken.

  De GEBRUIKER verbindt zich ertoe passend gebruik te maken van de inhoud en diensten (zoals chatdiensten, discussiefora of nieuwsgroepen) die NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY via haar portaal aanbiedt en deze, ter illustratie maar niet beperkt, niet te gebruiken voor (i) het plegen van illegale of ongeoorloofde activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede trouw en de openbare orde; ii) het verspreiden van inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografische of illegale aard, van verontschuldigingen voor terrorisme of van een aanslag op de mensenrechten; (iii) schade veroorzaken aan de fysieke en logische systemen van NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY, haar leveranciers of derden, computervirussen of andere fysieke of logische systemen die de bovengenoemde schade kunnen veroorzaken, introduceren of verspreiden; (iv) proberen toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers en deze, indien van toepassing, te gebruiken en te wijzigen door hun berichten te manipuleren.

  NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen en bijdragen in te trekken die het respect voor de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch of pornografisch zijn, die een poging doen tegen de jeugd of de kindertijd, de orde of de openbare veiligheid of die, naar haar mening, niet geschikt waren voor de publicatie ervan. In ieder geval zal NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY niet verantwoordelijk zijn voor de meningen van de gebruikers via de forums, chats of andere deelnametools.

 4. DATABESCHERMING

  NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY van Spaanse nationaliteit en met adres op Paseo de la Castellana 93 – Planta 2, Oficina 206, 28046 MADRID, is de eigenaar van de website https://www.naibc.com en is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die door gebruikers via deze website worden verstrekt.

  Het verzamelen en verwerken van de Persoonsgegevens is gericht op het onderhouden van de relatie tussen NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY en haar GEBRUIKERS, in haar activiteiten als consultant en financiële tussenpersoon en als externe medewerker van een verzekeringsdistributeur (waarvoor het mogelijk is dat dergelijke gegevens informatie over gezondheid bevatten); evenals het verzenden, met traditionele en elektronische middelen, van technische, operationele en commerciële informatie over producten en diensten die worden aangeboden door NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY, op dit moment en in de toekomst.
  De verwerking is noodzakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de met de GEBRUIKER gesloten contracten. Wij informeren u dat de persoonlijke gegevens worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie of zolang u uw toestemming niet herroept. Zodra de contractuele relatie is beëindigd, zullen wij de gegevens voor de wettelijke verplichtingen geblokkeerd houden, tot het einde van de wettelijke verjaringstermijnen.

  Evenzo stemt de GEBRUIKER in met de overdracht van de gegevens aan financiële instellingen en/of verzekeringsmaatschappijen en/of andere makelaarskantoren, al dan niet behorend tot de NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY Group, voor de uitgifte van de relevante contracten en de juiste voordelen die daaruit voortvloeien.

  De gevraagde persoonsgegevens moeten verplicht worden verstrekt zodat de GEBRUIKER toegang kan krijgen tot de bovengenoemde diensten, aangezien deze noodzakelijk worden geacht voor het onderhoud en de naleving ervan.

  Evenzo wordt de GEBRUIKER ervan op de hoogte gebracht dat hij/zij te allen tijde, met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens, het recht van toegang, rectificatie, onderdrukking, verzet, beperking en overdraagbaarheid kan uitoefenen, waarvoor hij/zij contact moet opnemen met NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY als de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze gegevens, op het adres dat in de hoofding van dit document of via deze website https://www.naibc.com is aangegeven.

  Voor elke klacht of claim met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan de GEBRUIKER contact opnemen met NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY en in het geval dat zijn/haar claims niet worden gehonoreerd, kan hij/zij contact opnemen met de SPANISH DATA PROTECTION AGENCY, gevestigd te Madrid, C/Jorge Juan, 6, Postcode 28010 -https://www.agpd.es.

  De GEBRUIKER stemt uitdrukkelijk in met de behandeling in de aangegeven termen, waarvoor hij de behandeling uitdrukkelijk aanvaardt. Het is duidelijk dat de gebruiker de bovenstaande voorwaarden accepteert als hij/zij op de knop “VERZENDEN” drukt die op de gegevensverzamelingsformulieren te vinden is.

  De aard van deze toestemming is niet onherroepelijk en de GEBRUIKER kan deze toestemming te allen tijde intrekken, wat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming voorafgaand aan de intrekking niet zal aantasten.

  NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY gaat uit van het nemen van veiligheidsmaatregelen van technische en organisatorische aard om de vertrouwelijkheid en integriteit van de informatie te beschermen, in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

  De gebruiker zal in ieder geval verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de verstrekte gegevens en NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY behoudt zich het recht voor om elke gebruiker die onjuiste gegevens heeft verstrekt uit te sluiten van de geregistreerde diensten, zonder afbreuk te doen aan eventuele andere acties die in de wet gepast kunnen zijn.

  VERANTWOORDELIJKHEDEN

  NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY wijst elke verantwoordelijkheid af voor de informatie op deze website die afkomstig is van externe bronnen, evenals voor de inhoud die niet door het bedrijf is geproduceerd. De functie van de links op deze pagina is uitsluitend om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere informatiebronnen over het onderwerp op het internet, waar de gebruiker kan uitbreiden op de gegevens die op deze website worden aangeboden. NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY is in geen geval verantwoordelijk voor de resultaten die via deze hypertekstlinks worden verkregen.

 5. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

  NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op haar website, evenals op de elementen die deze bevat (met inbegrip van maar niet beperkt tot beelden, geluid, audio, video, software of tekst; handelsmerken of logo’s, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, de toegang en het gebruik, etc.), die eigendom zijn van NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY of van haar licentiegevers.

  Alle rechten voorbehouden. Krachtens de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede alinea, van de Wet op de Intellectuele Eigendom is de reproductie, distributie en openbare communicatie, met inbegrip van het beschikbaar stellen van de gehele of een deel van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, op elke drager en met elk technisch middel, zonder de toestemming van NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY, uitdrukkelijk verboden. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY te respecteren.

  U kunt de elementen van het portaal bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of een ander fysiek medium, op voorwaarde dat het uitsluitend en alleen voor persoonlijk en privégebruik is. De GEBRUIKER dient zich te onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontduiken of manipuleren van een beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat op de pagina’s van NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY is geïnstalleerd.

 6. AFWIJZING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

  NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die kan worden veroorzaakt, met inbegrip van maar niet beperkt tot: fouten of weglatingen in de inhoud, het niet beschikbaar zijn van het portaal of de overdracht van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma’s in de inhoud, ondanks het feit dat alle noodzakelijke technologische maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen.

 7. MODIFICATIES

  NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in haar portaal en kan zowel de inhoud als de diensten die via het portaal worden aangeboden en de manier waarop ze worden gepresenteerd of gelokaliseerd, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

 8. LINKS

  In het geval dat www.naibc.com links of hyperlinks naar andere internetsites bevat, zal NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY geen enkele controle uitoefenen op dergelijke sites en hun inhoud. NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van een link die toebehoort aan een website van een derde partij, noch garandeert het de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, waarheidsgetrouwheid, validiteit en grondwettigheid van materiaal of informatie die in een van deze hyperlinks of andere internetsites is opgenomen.

  Ook de opname van deze externe links impliceert geen enkele vorm van associatie, fusie of deelname met de verbonden entiteiten.

  Cuerpo

 9. RECHT OP UITSLUITING

  NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY behoudt zich het recht voor om de toegang tot het portaal en/of de aangeboden diensten te weigeren of in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen verzoek of op verzoek van een derde partij, aan die gebruikers die zich niet aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden houden.

 10. ALGEMENE INFORMATIE

  NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY zal de schending van deze voorwaarden, evenals elk misbruik van haar portaal, vervolgen door het uitoefenen van alle civiele en strafrechtelijke acties die daarmee volgens de wet kunnen overeenkomen.

 11. WIJZIGING VAN DE HUIDIGE VOORWAARDEN EN DUUR

  NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY kan te allen tijde de hier vastgestelde voorwaarden wijzigen en deze naar behoren publiceren. De geldigheid van de genoemde voorwaarden is afhankelijk van hun blootstelling en zal van kracht zijn totdat ze naar behoren worden gepubliceerd en door anderen worden gewijzigd.

 12. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

  De relatie tussen NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY en de GEBRUIKER wordt beheerst door de geldende Spaanse regelgeving en elk geschil wordt voorgelegd aan de rechtbanken en gerechtshoven van de stad MADRID.